Rekentaak 01 - vierde leerjaar havo/vwo (2024)

Werk zonder rekenmachine! Het gaat hier om het handmatig en uit het hoofd rekenen...

Decimale getallen

Bestudeer eerst:

Rekentaak 01 - vierde leerjaar havo/vwo (1)www.math4all.nl > Havo/vwo > havo/vwo 1/2 > Rekenen > Decimale getallen

Opgaven

 1. Bekijk het getal 65413,728.
  1. Hoeveel hondertallen heeft dit getal?
  2. Hoeveel honderdsten?
  Je vermenigvuldigt dit getal met 10.
  1. Hoeveel honderdtallen heeft het getal dat je nu krijgt?
  2. En hoeveel honderdsten?

 2. Je moet een bedrag van €314,76 betalen.
  Je betaalt contant. Hoeveel briefjes van 100, hoeveel tientjes, hoeveel euro, hoeveel dubbeltjes en hoeveel centen heb je nodig?

Optellen en aftrekken

Bestudeer eerst:

Rekentaak 01 - vierde leerjaar havo/vwo (2)www.math4all.nl > Havo/vwo > havo/vwo 1/2 > Rekenen > Optellen en aftrekken

Opgaven

 1. Bereken uit het hoofd.
  1. 25 + 13 = ...
  2. 59 – 21 = ...
  3. 112 + 99 = ...
  4. 204 – 48 = ...

 2. Maak de volgende optellingen en aftrekkingen:
  1. 2531 + 395 = ...
  2. 2531 – 395 = ...
  3. 1543,9 + 567,3 = ...
  4. 1543,9 – 567,3 = ...
  5. 10340,31 + 9906,4 = ...
  6. 10340,31 – 9906,4 = ...

 3. Weet je nog wat "de som" en "het verschil" van twee getallen betekent?
  1. Bereken de som van 126,31 en 97,492.
  2. Bereken het verschil van 126,31 en 97,492.

Vermenigvuldigen en delen

Bestudeer eerst:

Rekentaak 01 - vierde leerjaar havo/vwo (3)www.math4all.nl > Havo/vwo > havo/vwo 1/2 > Rekenen > Vermenigvuldigen en delen

Opgaven

 1. Bereken uit het hoofd:
  1. Rekentaak 01 - vierde leerjaar havo/vwo (4)6 × 13 = ...
  2. 12 × 45 = ...
  3. 19 × 31 = ...
  4. 15 × 15 = ...
  5. 9 × 21 = ...
  6. 12 × 11 = ...

 2. Bereken uit het hoofd:
  1. 48 / 3 = ...
  2. 48 / 4 = ...
  3. 64 / 16 = ...
  4. Rekentaak 01 - vierde leerjaar havo/vwo (5)120 / 8 = ...
  5. 65 / 5 = ...
  6. 98 / 7 = ...

 3. Bereken met potlood en papier (en gummetje?):
  1. 1512 × 36 = ...
  2. 1512 / 36 = ...
  3. 21 × 3,15 = ...
  4. 553,8 / 26 = ...
  5. 21360 × 0,65 = ...
  6. 12,382 / 0,41 = ...

 4. En nu de praktijk, alsof je achter de kassa zit bij een winkel en de stroom is uitgevallen.
  1. Iemand koopt 16 doosjes schroeven van €1,67 per stuk. Hoeveel is dat samen?
  2. Iemand betaalt €202,65 voor 35 dezelfde houten latten. Hoeveel kost elke houten lat?
  3. Gordijnstof kost €12,95 per meter. Iemand koopt voor €59,57 van die gordijnstof.Hoeveel meter van die gordijnstof krijgt hij?

Afronden

Bestudeer eerst:

Rekentaak 01 - vierde leerjaar havo/vwo (6)www.math4all.nl > Havo/vwo > havo/vwo 1/2 > Rekenen > Afronden

Opgaven

 1. Rond af op twee decimalen (dus op honderdsten) nauwkeurig:
  1. 195,274
  2. 0,2999
  3. 1,059
  4. 1563,359

 2. Voer de volgende berekeningen uit en rond het antwoord af op gehelen.
  1. 32,6 × 0,4 ≈ ...
  2. 32,6 / 0,4 ≈ ...

 3. Rond af op tienduizendtallen.
  1. 42052 ≈ ...
  2. 1.602.903 ≈ ...

 4. Cijfers uitrekenen:
  1. Als alle cijfers even zwaar mee tellen en je hebt een 7,6, een 5,4, een 6,3 en een 6,6 gehaald, wat is dan je gemiddelde?Bereken het gemiddelde in één decimaal nauwkeurig.
  2. Je SE-cijfer is 5,1 en je CE-cijfer is 5,8. Wat is je eindcijfer (in gehelen)?

Schatten

Bestudeer eerst:

Rekentaak 01 - vierde leerjaar havo/vwo (7)www.math4all.nl > Havo/vwo > havo/vwo 1/2 > Rekenen > Schatten

Opgaven

 1. Schat het antwoord van de volgende berekeningen:
  1. 612 × 19 ≈ ...
  2. 31,02 × 4,5 ≈ ...
  3. 190 / 31 ≈ ...
  4. 0,0423 / 3,1 ≈ ...

 2. Janna rekent op haar rekenmachine correct uit: 481,95 + 113,45 × 25,55 = ...
  Bij het overschrijven vergeet ze de komma in het antwoord: 33805975.
  Schrijf het goede antwoord op.

 3. In een scooter gaat 2,4 L benzine.Bij de benzinepomp zit in een grote tank 7250 L benzine. Hoeveel scooters kan men daar ongeveer van benzine voorzien?

 4. In een glas gaat ongeveer 0,2 L. Je hebt 7 volle flessen cola van elk 1,5 L.Hoeveel glazen cola kun je ongeveer vullen?

Rekenvolgorde

Bestudeer eerst:

Rekentaak 01 - vierde leerjaar havo/vwo (8)www.math4all.nl > Havo/vwo > havo/vwo 1/2 > Rekenen > Rekenvolgorde

Opgaven

 1. Voer de volgende berekeningen uit en let daarbij op de juiste rekenvolgorde:
  1. 6 × 13 – 20 = ...
  2. 12 + 45 × 10 = ...
  3. 19 – 32 / 8 = ...
  4. (49 + 15) / 16 – 2 = ...

 2. Koffie kost €2,25 per kop en de bijpassende punt appeltaart is €3,60.12 personen bestellen koffie met appeltaart.
  Bij het afrekenen doet de ober op zijn rekenmachine 2,25 + 3,60 × 12.
  Hoeveel betaalt deze groep te weinig?

Door elkaar...

Opgaven

 1. Schat bij de volgende opgaven eerst het antwoord en controleer dan je schatting door het antwoord te berekenen.
  1. 483 – 1860 / 15 = ...
  2. 172,8 / 24 + 3,05 = ...
  3. 75,6 / (2,4 + 3,9) = ...
  4. 33 × 21 – 612 = ...

 2. Je wilt je kamer opnieuw behangen. Die kamer is netjes rechthoekig en 3,5 m breed en 4 m lang.De hoogte van de kamer is overal 2,80 m. Verder zit er in je kamer een deur van 1 m breed en 2,15 m hoog en een raam van 2 m breed en 1 m hoog. Behang kun je kopen op rollen van 60 cm breed en 10 m lang.Het behang dat je wilt hebben kost €16,80 per rol.
  Simpele vraag: Hoeveel kost het je aan behang?

 3. Rekentaak 01 - vierde leerjaar havo/vwo (9)Het Empire State Building is 381 m hoog vanaf de begane grond tot het topje van het gebouw. Het gebouw heeft 103 verdiepingen die samen 373 m hoog zijn. Daar boven op staat nog een torentje. Op de punt van dat torentje staat nog een antenne die 61 m hoog is. De intree op de begane grond beslaat vier verdiepingen, de lobby is drie verdiepingen hoog.
  Op de 87e verdieping is het "Observatory" dat elke dag open is en waar jaarlijks 3,5 miljoen bezoekers komen. Je kunt er vanaf de begane grond in net iets minder dan een minuut met één van de 73 liften komen.
  1. Hoe hoog is de lobby?
  2. Je kunt met trappen naar boven tot de 103e verdieping. Een traptrede is 20 cm hoog. Hoeveel traptreden zijn er tot het "Observatory"?
  3. Met hoeveel meter per minuut gaat de lift naar het "Observatory"?
  4. Hoeveel bezoekers heeft het "Observatory" gemiddeld per dag?
Rekentaak 01 - vierde leerjaar havo/vwo (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Msgr. Refugio Daniel

Last Updated:

Views: 6269

Rating: 4.3 / 5 (54 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Msgr. Refugio Daniel

Birthday: 1999-09-15

Address: 8416 Beatty Center, Derekfort, VA 72092-0500

Phone: +6838967160603

Job: Mining Executive

Hobby: Woodworking, Knitting, Fishing, Coffee roasting, Kayaking, Horseback riding, Kite flying

Introduction: My name is Msgr. Refugio Daniel, I am a fine, precious, encouraging, calm, glamorous, vivacious, friendly person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.